tyle="position:fixed;right:0px;bottom:0px;z-index:1000"> دانلود رایگان مقاله هزینه سرمایه

ارایه پکیج اقدام پژوهی ، گزارش تخصصی و تجربیات مدون

طرح جابر- اقدام پژوهی- درس پژوهی-گزارش تخصصی-برنامه سالانه-تقویم اجرایی-طرح تعالی- پیشنهاد ارزشیابی-طرح تدبیر-تجربیات مدون-تحلیل محتوا-


دانلود مقاله هزینه سرمایه


 فایل ورد قابل ویرایش

 

 

تصميم گيري و قضاوت در مناسب ترين شيوه سرمايه گذاري باهدف بيشينه سازي ثروت سهامداران از جمله موضوعات بسيار مهم  در حوزه مديريت مالي است.

براي دستيابي به هدف فوق افزايش عايدات حاصل از سرمايه گذاريها و كمينه نمودن سرمايه دو راهكار مناسب تلقي ميگردد. بر همين اساس اطلاع از هزينه سرمايه همواره در تصميمات شركتي نقش اساسي داشته است. دستيابي به نرخ هزينه مناسب در تعيين تركيب بهينه ساختار مالي شركت ها و به ويژه در كسب بهترين نتايج حاصل از عمليات به شكل سود آوري و افزايش قيمت سهام از اهميت خاصي برخوردار مي باشد. تحقيقات متعددي در خصوص نقش انتخاب خط مشي هاي مناسب با هدف كمينه نمودن هزينه سرمايه در كسب بهترين نتايج عمليات را صورت گرفته است. (ايسلي مائورين 2001) بطوريكه نتايج حاصله از آن بيانگر اين موضوع است كه در صورت عدم تغيير ريسك و فزوني بازده سرمايه گذاري بر هزينه سرمايه موجبات افزايش ثروت سهامداران پديد مي آيد و مازاد نرخ بازده سرمايه گذاري بر هزينه سرمايه منجر به تحصيل بازده اضافي براي سهامداران خواهد بود كه اين بازدهي در صورت عدم وجود نوع خاصي از سهامداران ممتاز متعلق به سهامداران عادي خواهد بود. لذا به بيان ساده نرخ هزينه سرمايه حداقل نرخ بازدهي است كه با دستيابي به آن ارزش شركت تغيير نمي كند. و مديران به عنوان نمايندگان صاحبان سهام بايد تلاش نمايند ساختار سرمايه شركت را به گونه اي تنظيم كنند كه هزينه سرمايه شركت حداقل و در نتيجه ارزش شركت و ثروت سهامداران حداكثر گردد. تقريبا در اكثر تصميم هاي مديريتي و مالي هزينه سرمايه از عوامل مهم و موثر به شمار مي آيد. مديران از هزينه سرمايه در مواردي چون:

 1) اتخاذ تصميمات بودجه بندي سرمايه اي

 2) استقرار ساختار بهينه

3) تصميم گيري نسبت به اجاره بلند مدت

4) جايگزيني اوراق عرضه

 5) مديريت سرمايه در گردش

 6) ساير موارد مشابه استفاده مي نمايند. ارزيابي هزينه سرمايه شركت براي مديران بدان دليل با اهيمت است كه مديران مي توانند به اين طريق به ارزيابي پروژه هاي سرمايه گذاري و تعيين بودجه بندي سرمايه اي خود بپردازند به همين جهت سرمايه گذاران نيز تمايل زيادي در راستاي ارزيابي خطرات كلي و سود مورد انتظار خود دارند تا بدان وسيله به ارزيابي فعاليت هاي شركت بپردازند (ميكائيل وپاقانو 2003) مفهوم هزينه سرمايه مبتني بر اين فرض است كه هدف شركت عبارت است از به حداكثر رساندن ثروت سهامداران است در واقع برهمين اساس بين تصميمات مالي شركت و تصميمات سرمايه گذاري ارتباط برقرار مي كند لذا با توجه به اهميت هزينه سرمايه تعيين عوامل تاثير گذار بر آن از اهميت خاصي برخوردار خواهد بود.


لینک دانلود:


دانلود مقاله هزینه سرمایه


مقاله رابطه بین هزینه حقوق صاحبان سهام با كيفيت سود شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 تعداد صفحات: 18     کد محصول :2922      حجم فایل:50,48 KB      نوع فایل :rar 


 

فایل ورد قابل ویرایش

 

توضیحی مختصر از متن فایل  :

رابطه بین هزینه حقوق صاحبان سهام با كيفيت سود شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

(بر اساس رويكرد مقايسه اي شركتهاي با كيفيت سود بالا و كيفيت سود پايين) 

 

چکیده:

هدف این تحقيق بررسي تاثير کيفيت سود بر هزينه حقوق صاحبان سهام براساس رويکرد مقايسه اي کيفيت سود بالا و کيفيت سود پائين در شركتهاي بازار بورس اوراق بهادار تهران مي باشد.به منظور دستيابي به اهداف تحقيق از اطلاعات 50 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طي يک دوره 8 ساله(1388-1381)استفاده شده است. به منظور بررسي روابط بين متغيرهاي تحقيق از تحليل رگرسيون ترکيبي استفاده شده و تاثير كيفيت سود بر هزينه حقوق صاحبان سهام با متغير مجازي آزمون شده است. براساس نتايج بدست آمده مي توان بیان نمود كه با افزايش كيفيت سود شركت هاي پذيرفته شده در بورس تهران، هزينه حقوق صاحبان سهام كاهش مي يابد. اين نتيجه حاكي از اين است كه كيفيت سود در كاهش و یا  افزايش هزينه حقوق صاحبان سهام شركت ها يك عامل موثر و معنادار مي باشد.

واژه های کلیدی: هزینه سرمایه، کیفیت سود بالا، کیفیت سود پائین

 

1-   مقدمه:

از اهداف اوليه گزارشگري مالي، تهيه اطلاعاتي در زمينه عملکرد واحد تجاري است که از طريق اندازه گيري سود و اجزاي آن به دست مي آيد.از علايق خاص ذينفعان صورتهاي مالي سنجش خالص جريانهاي نقدي آتي واحد تجاري به منظور برآورد بازده مورد انتظار خود مي باشد.‌‌‍(فرانسيس1,2005) به منظور افزايش توان پيش بيني جريانهاي نقد آتي سود افشا شده بايد با کيفيت باشد.انتشار عمومي اطلاعات با کيفيت توسط مديريت، باعث کاهش عدم تقارن اطلاعاتي ميان مديريت و ساير استفاده کنندگان خواهد شد.بر اساس مطالعات صورت گرفته، کاهش عدم تقارن اطلاعاتي به نوبه خود منجر به کاهش هزينه سرمايه، کاهش ريسک اطلاعاتي، افزايش توان پيش بيني جريان هاي نقدي، بهبود ارزش يابي شرکت و همچنين افزايش نقد شوندگي سهام مي شود. (اردستاني،1386).

با توجه به اينكه ريسك اطلاعات از دقت پايين در اطلاعات ارائه شده و يا ناتواني اطلاعات در برآورد  بازده مورد انتظار ناشي مي شود انتظار مي رود ويژگي كيفيت سود به اندازه اي كه برآورد بازده مورد نظر سرمايه گذاران و ذينفعان را با ابهام مواجه سازد بر هزينه حقوق صاحبان سهام تاثير منفي داشته باشد. (فرانسيس,2003)از آنجا که هزينه سرمايه مبتني بر نرخ بازده مورد انتظار سرمايه گذاران است ، با ميزان ريسک پذيرفته شده توسط آنها مرتبط است. سهامداران در تعيين نرخ بازده مورد انتظار خود بر صورتهاي مالي شركت، به ويژه سود گزارش شده تكيه مي كنند. بنابراين كيفيت سودگزارش شده بر برآورد بازده مورد انتظار سهامداران و تعيين نرخ هزينه سرمايه شركت موثر مي باشد. در اين تحقيق ارتباط هزينه حقوق صاحبان سهام با کيفيت سود با رويكرد مقايسه اي شرکتهاي با كيفيت سود بالا و شرکتهاي با کيفيت پايين سود در بورس اوراق بهادار تهران مورد آزمون تجربي قرار گرفته است.

 


لینک دانلود:


مقاله رابطه بین هزینه حقوق صاحبان سهام با كيفيت سود شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

مقاله رابطه بین هزینه حقوق صاحبان سهام با كيفيت سود شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
ابزار ساخت کد پاپ آپ نیو تب

خرید ساعت مچی

|

صفحات پاپ آپ popup window