tyle="position:fixed;right:0px;bottom:0px;z-index:1000"> گزارش تخصصی معلمان جلوگیری از افت تحصیلی دانش آموزان در درس زبان و ادبیات فارسی بوسیله ابتکارات حرفه

ارایه پکیج اقدام پژوهی ، گزارش تخصصی و تجربیات مدون

طرح جابر- اقدام پژوهی- درس پژوهی-گزارش تخصصی-برنامه سالانه-تقویم اجرایی-طرح تعالی- پیشنهاد ارزشیابی-طرح تدبیر-تجربیات مدون-تحلیل محتوا-


گزارش تخصصی معلمان جلوگیری از افت تحصیلی دانش آموزان در درس زبان و ادبیات فارسی بوسیله ابتکارات حرفه

 تعداد صفحات: 13     کد محصول :7106      حجم فایل:33,06 KB      نوع فایل :rar 


گزارش تخصصی معلمان جلوگیری از افت تحصیلی دانش آموزان در درس زبان و ادبیات فارسی بوسیله ابتکارات حرفه ای

مختصری از گزارش تخصصی :

این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد.

گزارش تخصصی معلمان جلوگیری از افت تحصیلی دانش آموزان در درس زبان و ادبیات فارسی بوسیله ابتکارات حرفه ای

چکیده
با توجه به توسعه کمی دانشگاه ها در سال های اخیر و عدم توجه کافی به کیفیت و استانداردهای آموزشی، هم اکنون افت تحصیلی دردانشگاهها به عنوان یک معضل اساسی مطرح است وپیش بینی می گردددر آینده نیز این معضل تشدید گردد. هر ساله بخشی از منابع واستعدادهای بالقوه انسانی واقتصادی جامعه در دانشگا هها با عناوین اخراج، ترک تحصیل و انصراف، مردودی در دروس و مشروطی ضایع می گرددوعلاوه برآن آثار و پیامدهای ناگواری نیز در حیات فردی،خانوادگی افرادبر جای می گذارد و نابسامانی های  اجتماعی فراوانی را نیز بوجودمی آورد.دراین مقاله فقط تأثیر عوامل آموزشی برافت تحصیل مورد بررسی قرارمی گیرد. جامعه آماری این تحقیق کل دانشجویان دانشگاه یزد هستندکه درسال تحصیلی 77، 5500 نفر بوده اندتعداد 320 نفر از آنها به عنوان حجم نمونه به روش تصادفی ساده برگزیده شده اند و اطلاعات جمع آوری شده با کمک نرم افزار SPSS در قالب جداول فراوانی، نمودارها وآزمونهای آماری توصیف وموردتجزیه وتحلیل قرار گرفته است.

 

مقدمه
مدیریت مدرسه محور یا تصمیم گیری مشارکتی از ویژگی های بارز نظام های آموزشی دردهه اخیر به شمار می روداین مهم، به ویژه در کشورهای پیشرفته جهان به دگرگونی های مهمی درروش های اداره و راهبری مراکز آموزشی و آموزشگاهی به وجود آورده استآشنایی با این شیوه ها، رهبران آموزشی و آموزشگاهی را قادر می سازد تا تب رهبری سازمان خود را بسنجند وبه عنوان قلب نمای علمی،حرکت خودرااز برنامه روزی به برنامه ریزی تغییر داده، هم چنین به رفع ابهامات عملکردی بپردازنددرنتیجه اهداف ورسالت های مدارس را محقق سازندمدرسه محوری به این امر اشاره داردکه درفرآیند تصمیم گیری جامع و فراگیر، همه اعضای گروه به طوربرابرشرکت داشته باشندمشکلاتی که امروزه دانش آموزان مقطع درافت تحصیلیشان مشاهده می کنیم همگی به وسیله راهکار های مدرسه محور قابل حل هستند همانطور که می دانیم، ادبيات فارسي درسي آسان قلمداد می شود  كه هر دبير غير‌متخصص و كم سوادي مي تواند از عهده ي تدريس آن برآيد و چنان شد كه خود به خود و از آغاز نيز گروه كم سوادان به سوي رشته ي ادبيات كشيده شدنداكنون نيز اگر به نحوه ي هدايت تحصيلي دانش آموزان  گذري بيندازيم، متوجه اين قضيه خواهيم شد دانش آموزاني كه حتي رشته ي ادبيات را كسب نكرده اند نيز، با تشكيل كميسيون خاص در ادارات آموزش و پرورش به سوي اين رشته گسيل داده مي شوند رشته اي كه خود دانش آموز به رفتن و ادامه‌ي تحصيل در آن راغب نيست و حتي با توجه به سوابق موجود استعداد راه يابي بدان رشته را ندارداين است حال و روز رشته ي ادبيات در اين روزگاربه همین دلیل بنده دراین طرح سعی براین دارم که بوسیله راهکارهای مدرسه محوردرس ادبیات و زبان فارسی را در کلاسم جذاب نموده و به دانش آموزم دانش آموزان کمک کنم تا دررویارویی با مشکلات فرارویش در این درس موفق شود.


لینک دانلود:


گزارش تخصصی معلمان جلوگیری از افت تحصیلی دانش آموزان در درس زبان و ادبیات فارسی بوسیله ابتکارات حرفه ای
ارسال نظر

نام شما :
آدرس وب سایت :
پست الکترونیک :
پیام شما :
کد امنیتی :


ابزار ساخت کد پاپ آپ نیو تب

خرید ساعت مچی

|

صفحات پاپ آپ popup window